फिदिम नगरपािलकाद्धारा सञ्चालित नगर सरसफाइ अभियान २०७४