सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!!

आ.व  ०७५।७६ को लागि आन्तरिक आय होर्डिङ बोर्ड ब्यानर तथा भित्तेलेखन कर संकलन

आ.व  ०७५।७६ को लागि आन्तरिक आय होर्डिङ बोर्ड ब्यानर तथा भित्तेलेखन कर संकलन

Invitation for Bids

Design, Supply and Installation of Solar Street Light at Phidim Municipality  

First Publication Date: 2018/04/03