दाेश्राे नगर सभाबाट पारित ऐन, कानुन तथा निर्देशिका