FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९
फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९ 03/03/2023 - 13:10
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 13:09
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 12:49
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ 03/03/2023 - 12:47
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९ 03/03/2023 - 12:44
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९ 12/15/2022 - 11:45
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९ 08/07/2022 - 16:27
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९ 08/07/2022 - 16:15
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:14
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन,२०७९
फिदिम नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन,२०७९ 08/07/2022 - 16:13

Pages