FAQs Complain Problems

Act, law and directives

फिदिम नगरपालिका वाल कल्याण कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि,२०७९
फिदिम नगरपालिका वाल कल्याण कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि,२०७९ 08/07/2022 - 16:12
फिदिम नगरपालिका व्यवसाय कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८
फिदिम नगरपालिका व्यवसाय कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ 08/07/2022 - 16:10
फिदिम नगरपालिका आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) कार्यविधि,२०७८
फिदिम नगरपालिका आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) कार्यविधि,२०७८ 08/07/2022 - 16:09
फिदिम नगरपालिका अनुगमन,मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७८
फिदिम नगरपालिका अनुगमन,मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७८ 08/07/2022 - 16:08
फिदिम नगरपालिकाको संशोधित विनियोजन ऐन २०७७
फिदिम नगरपालिकाको संशोधित विनियोजन ऐन २०७७ 05/07/2021 - 20:14
स्थानिय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.
स्थानिय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७. 05/07/2021 - 18:47
कृषि व्यवसाय (अनुमति, दर्ता र नविवरण तथा अभिलेख) कार्यविधि, २०७७
कृषि व्यवसाय (अनुमति, दर्ता र नविवरण तथा अभिलेख) कार्यविधि, २०७७ 05/07/2021 - 18:45
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु 09/03/2019 - 12:03
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:11
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:10

Pages