FAQs Complain Problems

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्दै गरेका, सहकारी संस्थाबाट ऋण लगेर ऋण असुलीमा भाखा नाघेको ऋणीहरुको विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन ।