FAQs Complain Problems

कृषि , पशु समूह / अभिलेखिकरण गर्न आवश्यक कागजातहरु के के हुन ?

कृषि, पशु समूह दर्ता /अभिलेखिकरण गर्न आवश्यक कागजातहरु समुहको निवेदन समुहको विधानको फोठोकपी समुहको माइनटको प्रतिलिपि -समूह अभिलेख गर्न अख्तियारी दिइएको निर्णय भएको वडा कार्यालयको सिफारिस हितकोष सम्बन्धी विवरण राजश्व